SOPIMUS- JA PERUUTUSEHDOT

Oikeus peruuttaa osallistuminen viimeisen kuukauden aikana ennen tapahtumaa

Mikäli osallistuja peruuttaa osallistumisensa
-       30-15 vrk (26.4.-11.5. ) ennen tapahtumaa, järjestäjä palauttaa 50% maksusta
-       14-2 vrk (12.5.-24.5.) ennen tapahtumaa, järjestäjä palauttaa 25% maksusta
-       myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tapahtuman alkua tehdystä peruutuksesta järjestäjä palauttaa 30€


Oikeus peruuttaa osallistuminen ylivoimaisen esteen vuoksi

Osallistujalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa ja saada takaisin maksamansa osallistumismaksu (vähennettynä toimistokuluilla 30€), jos

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa osallistuja on yhdessä varannut tapahtumaan osallistumisen tai

b) hänelle tai matkakumppanille, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä osallistumaan tapahtumaan. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.

Osallistujan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Arctic Pinheads ry:lle.

Este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava Arctic Pinheads ry:lle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole osallistujalle kohtuuttoman vaikeaa.

Osallistujan oikeus peruuttaa osallistuminen tapahtuman järjestäjän tekemien muutosten tai kohteen olojen vuoksi

Osallistuja voi peruuttaa osallistumisensa, jos

a) tapahtuman järjestäjä muuttaa olennaisesti tapahtuman järjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää tapahtumapaikan tai ohjelman muutosta,

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei tapahtumaa voida toteuttaa ilmoitetulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta tapahtuman kohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,

c) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että tapahtuman järjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

Osallistujan on viivytyksettä ilmoitettava peruuttamisesta Arctic Pinheads ry:lle.

Osallistujan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Osallistujalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia osallistujatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava Arctic Pinheads ry:lle viimeistään 48 tuntia ennen tapahtuman alkamista.

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. (Toimistokulut 30€)

Hinnanmuutokset

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua osallistumismaksua seuraavilla perusteilla:

Osallistumismaksuun vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava uusi hinta osallistujalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste. Osallistumismaksua ei saa korottaa tapahtumaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Tapahtuman järjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

Jos osallistumismaksua korotetaan enemmän kuin 10 %  osallistujalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa. Osallistujan on ilmoitettava peruutuksesta Arctic Pinheads ry:lle viikon kuluessa siitä, kun hinnankorotuksesta on ilmoitettu.

Tapahtuman järjestäjän oikeus tehdä ohjelmaan vähäisiä muutoksia

Jos tapahtuman järjestäjä ei voi itsestään riippumattomista syistä noudattaa sovittua ohjelmaa, tapahtuman järjestäjällä on oikeus muuttaa aikataulua tai tehdä ohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta tapahtuman luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava osallistujille niin pian kuin mahdollista.

Vähäisen osanottajamäärän vuoksi tapahtuman järjestäjällä on oikeus muuttaa workshop- ja/tai tutorial –tarjontaa ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta tapahtuman luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava osallistujalle niin pian kuin mahdollista.

Tapahtuman järjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää tapahtuma tai sen osa

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma tai sen osa, jos

a) tapahtumaan tai sen osaan ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko tapahtumaa kokonaisuudessaan tai ohjelmassa ilmoitettua workshopia tai tutorialia. Peruuttamisesta on ilmoitettava osallistujalle niin pian kuin mahdollista.

b) tapahtuman järjestäjän mahdollisuudet toteuttaa tapahtuma sovitulla tavalla ovat olennaisesti vaikeutuneet tapahtuman kohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos tapahtumaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta osallistujan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava osallistujalle niin pian kuin mahdollista.

Jos edellä mainittu tilanne syntyy tapahtuman aikana, tapahtuman järjestäjällä on oikeus keskeyttää tapahtuma ja tehdä ohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia.

Osallistumismaksu palautetaan vain siinä tilanteessa, kun yhdistys peruuttaa tilaisuuden vähäisen osallistujamäärän takia.

Tapahtuman järjestäjän oikeus purkaa sopimus

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos osallistuja ei ole maksanut osallistumismaksua viimeistään sovittuna maksupäivänä.

Virhe ja virheilmoitus

Tapahtuman järjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) tapahtuma ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,

b) tapahtuman järjestäjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa osallistujalle tietoja tapahtumaan sovellettavista ehdoista, tapahtuman sisällöstä sekä muita osallistujalle tarpeellisia tietoja

Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia tapahtuman kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin osallistuja on tapahtuman kohteen tai tapahtuman luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Virheilmoitus

Osallistuja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä tapahtuman järjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata tapahtuman aikana, on ilmoitettava järjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Virheen korjaaminen

Tapahtuman järjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Tapahtuman järjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä tapahtuman järjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, osallistujalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos osallistuja ei käytä tapahtumaan sisältyviä palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

Vahingonkorvaus

Osallistujalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, joka aiheutuu tapahtuman järjestäjän toiminnasta tai huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta tapahtuman järjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut tapahtuman järjestäjän puolella.

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut osallistujan omasta tuottamuksesta.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon osallistujan mahdollinen myötävaikutus, tapahtuman järjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Ylivoimaiset tilanteet

Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota tapahtuman järjestäjä tai järjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava osallistujalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että osallistujan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Korvausvaatimukset

Korvausvaatimukset on esitettävä tapahtuman järjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

Riita-asiat

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).